Generelt

  • Alle som har nøkkel må holde seg oppdatert i de relevante rutiner.
  • Medlemskontingent og nøkkeldepositum skal være betalt.
  • Det er ett nøkkelvaktmøte før sesongstart og ett på slutten av sesongen. Nøkkelvakten gå regelmessig på disse – minst en gang hvert år.
  • Nøkkel er personlig og kan ikke lånes ut, heller ikke til familiemedlemmer.
  • Møte på oppsatte vakter 12 timer per sesong som annonsert i vaktliste. Hvis du ikke har mottatt informasjon om dine vakter ved sesongstart må du kontakte vakt@nrpk.no.
  • Skal holde seg oppdatert på, og følge, relevante regler og nøkkelvaktenes HMS-reglement. Dette fins på klubbens hjemmeside.
  • Delta på oppfriskningskurs når klubben arrangerer dette.

Alle endringer som er relevante for nøkkelvakttjenesten meldes til vakt@nrpk.no. F.eks. hvis du endrer kontaktinformasjonen eller hvis du melder deg ut av klubben.

Ansvar for vakt

Vaktene er helt avgjørende for at klubben kan drive sin aktivitet på en sikker måte. Det er derfor svært viktig at vaktene møter på de vaktene de er satt opp. Når vaktlisten er satt opp har de vaktene som er satt opp på vaktliste ansvar for «sine» vakter. Det vil si at den som er oppført på vaktliste enten må gå vakten selv, eller sørge for at en annen nøkkelvakt tar vakten.

Ønsker om vakttidspunkt
Ønsker kan sendes inn til vakt@nrpk.no i god tid før vaktliste for sesongen settes opp. Disse blir etterfulgt så langt det lar seg gjøre. Blir man satt opp på vakt på tidspunkt som ikke passer, er den enkelte vakt selv ansvarlig for å finne en annen å bytte med. Etter at vaktbytte er avtalt med annen nøkkelvakt, skal dette meldes inn til vakt@nrpk.no. Vaktansvarlig sørger for at en oppdatert vaktliste er tilgjengelig på nettsiden og i klubbhytta.

Bytting av vakt

Foran i vaktlisten er det beskrevet hvordan du bytter vakt. Hvis du har fått tildelt en vakt som ikke passer er det din oppgave å finne en erstatter. Du finne en å bytte med ved å (a) spørre andre vakter på telefon, (b) annonsere behov på vaktbytteliste, eller (c) via Facebookgruppe «Vaktbytteønsker NRPK». Hvis du er på Facebook bør du registrere deg i denne gruppen. Når du har avtalt bytte av vakt må du gi beskjed til vakt@nrpk.no.

Mislighold

Hvis du ikke møter på vakt må du ta vakten på et senere tidspunkt. Ved tap av nøkkel må nytt depositum innbetales før ny nøkkel utleveres. Ved alvorlig mislighold av nøkkelvaktens plikter, som f.eks. gjentatt fravær fra vakt eller hvis man mister nøkkel mer enn én gang, vil status som nøkkelvakt bli vurdert.

Inndragning av nøkkel
En nøkkelvakt kan fratas vervet dersom styret finner at vedkommende ikke er skikket til oppgaven.

Nøkkelvaktgruppen 2020-02-12