HMS-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å se til at klubbens har, og følger, rutiner som på en best mulig måte sikrer at medlemmene kan utøve sine aktiviteter i klubben på en måte som ikke medfører helsefare. HMS-ansvarlig har også ansvar for å se til at klubben ikke har aktiviteter som gir unødig belastning på natur og miljø.

Blandt oppgavene inngår oppfølging av rutiner:

 • Hovedansvar for dokumentasjon av HMS-systemet.
 • Fortløpende vurdere om klubbens rutiner er gode nok.
 • Påse at det er overensstemmelse i mellom klubbens arbeid og klubbens skriftlige rutiner.
 • Se til at skriftliger rutiner innen HMS er lett tilgjengelig på (1) klubbens anlegg, og (2) på klubbens nettsider.
 • Gjennomgang av HMS-organisering minst en gang hvert år.
 • Holde seg oppdatert innen lover og forskrifter, og hvordan de bør praktiseres.
 • Vurdering av HMS-systemet i forbindelse med «Melding om hendelse».

Det inngår også et informasjonsansvar:

 • Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til nøkkelvakter.
 • Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til medlemmer.
 • Påse at nøkkelvakter har nødvendig kontaktinformasjon til nødetater, klubbens leder, klubbens nestleder og HMS-ansvarlig.
 • Motivere for økt kompetanse innen sikkerhet. Føre oppdatert liste over relevant kompetanse, samt hvilke kurs som nøkkelvakter og styremedlemmer har tatt.

 


nrpk 2015-06-10